ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนสิงหาคม 2565
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
2 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
3 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
4 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
5 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
6 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
7 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
8 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
9 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
10 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
11 สิงหาคม - - -
12 สิงหาคม - - -
13 สิงหาคม - - -
14 สิงหาคม - - -
15 สิงหาคม - - -
16 สิงหาคม - - -
17 สิงหาคม - - -
18 สิงหาคม - - -
19 สิงหาคม - - -
20 สิงหาคม - - -
21 สิงหาคม - - -
22 สิงหาคม - - -
23 สิงหาคม - - -
24 สิงหาคม - - -
25 สิงหาคม - - -
26 สิงหาคม - - -
27 สิงหาคม - - -
28 สิงหาคม - - -
29 สิงหาคม - - -
30 สิงหาคม - - -
31 สิงหาคม - - -
รวม ถูก Hacked 0 วันถูก Hacked 0 เว็บ
รวม ไม่มีรายงาน 10 วัน ไม่มีรายงาน   10