ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนกรกฎาคม 2565
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
2 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
3 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
4 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
5 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
6 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
7 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
8 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
9 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
10 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
11 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
12 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
13 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
14 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
15 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
16 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
17 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
18 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
19 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
20 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
21 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
22 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
23 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
24 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
25 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
26 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
27 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
28 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
29 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
30 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
31 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
รวม ถูก Hacked 0 วันถูก Hacked 0 เว็บ
รวม ไม่มีรายงาน 31 วัน ไม่มีรายงาน   31