ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนเมษายน 2565
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
2 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
3 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
4 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
5 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
6 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
7 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
8 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
9 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
10 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
11 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
12 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
13 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
14 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
15 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
16 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
17 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
18 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
19 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
20 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
21 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
22 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
23 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
24 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
25 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
26 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
27 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
28 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
29 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
30 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
รวม ถูก Hacked 0 วันถูก Hacked 0 เว็บ
รวม ไม่มีรายงาน 30 วัน ไม่มีรายงาน   30