ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนมกราคม 2565
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
2 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
3 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
4 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
5 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
6 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
7 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
8 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
9 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
10 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
11 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
12 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
13 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
14 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
15 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
16 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
17 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
18 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
19 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
20 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
21 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
22 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
23 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
24 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
25 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
26 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
27 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
28 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
29 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
30 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
31 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
รวม ถูก Hacked 0 วันถูก Hacked 0 เว็บ
รวม ไม่มีรายงาน 31 วัน ไม่มีรายงาน   31