ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนมกราคม 2564
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
2 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
3 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
4 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
5 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
6 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
7 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
8 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
9 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
10 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
11 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
12 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
13 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
14 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
15 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
16 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
17 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
18 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
19 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
20 มกราคม - - -
21 มกราคม - - -
22 มกราคม - - -
23 มกราคม - - -
24 มกราคม - - -
25 มกราคม - - -
26 มกราคม - - -
27 มกราคม - - -
28 มกราคม - - -
29 มกราคม - - -
30 มกราคม - - -
31 มกราคม - - -
รวม ถูก Hacked 0 วันถูก Hacked 0 เว็บ
รวม ไม่มีรายงาน 19 วัน ไม่มีรายงาน   19