ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนพฤศจิกายน 2563
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
2 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
3 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
4 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
5 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
6 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
7 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
8 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
9 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
10 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
11 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
12 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
13 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
14 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
15 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
16 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
17 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
18 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
19 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
20 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
21 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
22 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
23 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
24 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
25 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
26 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
27 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
28 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
29 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
30 พฤศจิกายน ไม่มีรายงาน 0
รวม ถูก Hacked 0 วันถูก Hacked 0 เว็บ
รวม ไม่มีรายงาน 30 วัน ไม่มีรายงาน   30