ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนตุลาคม 2563
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
2 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
3 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
4 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
5 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
6 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
7 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
8 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
9 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
10 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
11 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
12 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
13 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
14 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
15 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
16 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
17 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
18 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
19 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
20 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
21 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
22 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
23 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
24 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
25 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
26 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
27 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
28 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
29 ตุลาคม - - -
30 ตุลาคม - - -
31 ตุลาคม - - -
รวม ถูก Hacked 0 วันถูก Hacked 0 เว็บ
รวม ไม่มีรายงาน 28 วัน ไม่มีรายงาน   28