ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนสิงหาคม 2562
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
2 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
3 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
4 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
5 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
6 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
7 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
8 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
9 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
10 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
11 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
12 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
13 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
14 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
15 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
16 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
17 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
18 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
19 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
20 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
21 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
22 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
23 สิงหาคม ไม่มีรายงาน 0
24 สิงหาคม - - -
25 สิงหาคม - - -
26 สิงหาคม - - -
27 สิงหาคม - - -
28 สิงหาคม - - -
29 สิงหาคม - - -
30 สิงหาคม - - -
31 สิงหาคม - - -
รวม ถูก Hacked 0 วันถูก Hacked 0 เว็บ
รวม ไม่มีรายงาน 23 วัน ไม่มีรายงาน   23