ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนธันวาคม 2561
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
2 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
3 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
4 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
5 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
6 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
7 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
8 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
9 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
10 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
11 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
12 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
13 ธันวาคม - - -
14 ธันวาคม - - -
15 ธันวาคม - - -
16 ธันวาคม - - -
17 ธันวาคม - - -
18 ธันวาคม - - -
19 ธันวาคม - - -
20 ธันวาคม - - -
21 ธันวาคม - - -
22 ธันวาคม - - -
23 ธันวาคม - - -
24 ธันวาคม - - -
25 ธันวาคม - - -
26 ธันวาคม - - -
27 ธันวาคม - - -
28 ธันวาคม - - -
29 ธันวาคม - - -
30 ธันวาคม - - -
31 ธันวาคม - - -
รวม ถูก Hacked 0 วันถูก Hacked 0 เว็บ
รวม ไม่มีรายงาน 12 วัน ไม่มีรายงาน   12