ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนตุลาคม 2561
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
2 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
3 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
4 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
5 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
6 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
7 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
8 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
9 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
10 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
11 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
12 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
13 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
14 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
15 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
16 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
17 ตุลาคม ไม่มีรายงาน 0
18 ตุลาคม - - -
19 ตุลาคม - - -
20 ตุลาคม - - -
21 ตุลาคม - - -
22 ตุลาคม - - -
23 ตุลาคม - - -
24 ตุลาคม - - -
25 ตุลาคม - - -
26 ตุลาคม - - -
27 ตุลาคม - - -
28 ตุลาคม - - -
29 ตุลาคม - - -
30 ตุลาคม - - -
31 ตุลาคม - - -
รวม ถูก Hacked 0 วันถูก Hacked 0 เว็บ
รวม ไม่มีรายงาน 17 วัน ไม่มีรายงาน   17