ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนกันยายน 2561
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
2 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
3 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
4 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
5 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
6 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
7 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
8 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
9 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
10 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
11 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
12 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
13 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
14 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
15 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
16 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
17 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
18 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
19 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
20 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
21 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
22 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
23 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
24 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
25 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
26 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
27 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
28 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
29 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
30 กันยายน ไม่มีรายงาน 0
รวม ถูก Hacked 0 วันถูก Hacked 0 เว็บ
รวม ไม่มีรายงาน 30 วัน ไม่มีรายงาน   30