ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนกรกฎาคม 2561
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
2 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
3 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
4 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
5 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
6 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
7 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
8 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
9 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
10 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
11 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
12 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
13 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
14 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
15 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
16 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
17 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
18 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
19 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
20 กรกฎาคม ไม่มีรายงาน 0
21 กรกฎาคม - - -
22 กรกฎาคม - - -
23 กรกฎาคม - - -
24 กรกฎาคม - - -
25 กรกฎาคม - - -
26 กรกฎาคม - - -
27 กรกฎาคม - - -
28 กรกฎาคม - - -
29 กรกฎาคม - - -
30 กรกฎาคม - - -
31 กรกฎาคม - - -
รวม ถูก Hacked 0 วันถูก Hacked 0 เว็บ
รวม ไม่มีรายงาน 20 วัน ไม่มีรายงาน   20