ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนมิถุนายน 2561
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
2 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
3 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
4 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
5 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
6 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
7 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
8 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
9 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
10 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
11 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
12 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
13 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
14 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
15 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
16 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
17 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
18 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
19 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
20 มิถุนายน - - -
21 มิถุนายน - - -
22 มิถุนายน - - -
23 มิถุนายน - - -
24 มิถุนายน - - -
25 มิถุนายน - - -
26 มิถุนายน - - -
27 มิถุนายน - - -
28 มิถุนายน - - -
29 มิถุนายน - - -
30 มิถุนายน - - -
รวม ถูก Hacked 0 วันถูก Hacked 0 เว็บ
รวม ไม่มีรายงาน 19 วัน ไม่มีรายงาน   19