ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนธันวาคม 2560
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
2 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
3 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
4 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
5 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
6 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
7 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
8 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
9 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
10 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
11 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
12 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
13 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
14 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
15 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
16 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
17 ธันวาคม ถูก Hacked 2
18 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
19 ธันวาคม ถูก Hacked 3
20 ธันวาคม ถูก Hacked 11
21 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
22 ธันวาคม ถูก Hacked 2
23 ธันวาคม ถูก Hacked 2
24 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
25 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
26 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
27 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
28 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
29 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
30 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
31 ธันวาคม ไม่มีรายงาน 0
รวม ถูก Hacked 5 วันถูก Hacked 20 เว็บ
รวม ไม่มีรายงาน 26 วัน ไม่มีรายงาน   26