ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนมิถุนายน 2560
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 มิถุนายน ถูก Hacked 5
2 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
3 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
4 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
5 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
6 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
7 มิถุนายน ถูก Hacked 1
8 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
9 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
10 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
11 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
12 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
13 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
14 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
15 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
16 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
17 มิถุนายน ถูก Hacked 1
18 มิถุนายน ถูก Hacked 2
19 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
20 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
21 มิถุนายน ถูก Hacked 1
22 มิถุนายน ถูก Hacked 1
23 มิถุนายน ถูก Hacked 2
24 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
25 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
26 มิถุนายน ถูก Hacked 2
27 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
28 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
29 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
30 มิถุนายน ไม่มีรายงาน 0
รวม ถูก Hacked 8 วันถูก Hacked 15 เว็บ
รวม ไม่มีรายงาน 22 วัน ไม่มีรายงาน   22