ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนพฤษภาคม 2560
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 พฤษภาคม ถูก Hacked 20
2 พฤษภาคม ถูก Hacked 6
3 พฤษภาคม ถูก Hacked 7
4 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
5 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
6 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
7 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
8 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
9 พฤษภาคม ถูก Hacked 1
10 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
11 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
12 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
13 พฤษภาคม ถูก Hacked 18
14 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
15 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
16 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
17 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
18 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
19 พฤษภาคม ถูก Hacked 2
20 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
21 พฤษภาคม ถูก Hacked 8
22 พฤษภาคม ถูก Hacked 6
23 พฤษภาคม ถูก Hacked 4
24 พฤษภาคม ถูก Hacked 11
25 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
26 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
27 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
28 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
29 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
30 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
31 พฤษภาคม ไม่มีรายงาน 0
รวม ถูก Hacked 10 วันถูก Hacked 83 เว็บ 10 
รวม ไม่มีรายงาน 21 วัน ไม่มีรายงาน   21