ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนเมษายน 2560
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 เมษายน ถูก Hacked 12
2 เมษายน ถูก Hacked 25
3 เมษายน ถูก Hacked 10
4 เมษายน ถูก Hacked 4
5 เมษายน ถูก Hacked 1
6 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
7 เมษายน ถูก Hacked 1
8 เมษายน ถูก Hacked 16
9 เมษายน ถูก Hacked 6
10 เมษายน ถูก Hacked 2
11 เมษายน ถูก Hacked 12
12 เมษายน ถูก Hacked 3
13 เมษายน ถูก Hacked 2
14 เมษายน ถูก Hacked 6
15 เมษายน ถูก Hacked 5
16 เมษายน ถูก Hacked 11
17 เมษายน ถูก Hacked 1
18 เมษายน ถูก Hacked 4
19 เมษายน ไม่มีรายงาน 0
20 เมษายน ถูก Hacked 2
21 เมษายน ถูก Hacked 1
22 เมษายน ถูก Hacked 1
23 เมษายน ถูก Hacked 3
24 เมษายน ถูก Hacked 6
25 เมษายน ถูก Hacked 13
26 เมษายน ถูก Hacked 8
27 เมษายน ถูก Hacked 5
28 เมษายน ถูก Hacked 1
29 เมษายน ถูก Hacked 5
30 เมษายน ถูก Hacked 5
รวม ถูก Hacked 28 วันถูก Hacked 171 เว็บ 28 
รวม ไม่มีรายงาน 2 วัน ไม่มีรายงาน