ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนมีนาคม 2560
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 มีนาคม ถูก Hacked 3
2 มีนาคม ถูก Hacked 5
3 มีนาคม ถูก Hacked 23
4 มีนาคม ถูก Hacked 12
5 มีนาคม ถูก Hacked 1
6 มีนาคม ถูก Hacked 2
7 มีนาคม ถูก Hacked 5
8 มีนาคม ถูก Hacked 1
9 มีนาคม ไม่มีรายงาน 0
10 มีนาคม ถูก Hacked 4
11 มีนาคม ถูก Hacked 2
12 มีนาคม ถูก Hacked 9
13 มีนาคม ถูก Hacked 3
14 มีนาคม ถูก Hacked 4
15 มีนาคม ไม่มีรายงาน 0
16 มีนาคม ไม่มีรายงาน 0
17 มีนาคม ถูก Hacked 4
18 มีนาคม ถูก Hacked 1
19 มีนาคม ไม่มีรายงาน 0
20 มีนาคม ถูก Hacked 23
21 มีนาคม ถูก Hacked 4
22 มีนาคม ถูก Hacked 2
23 มีนาคม ถูก Hacked 11
24 มีนาคม ถูก Hacked 4
25 มีนาคม ถูก Hacked 47
26 มีนาคม ถูก Hacked 2
27 มีนาคม ถูก Hacked 1
28 มีนาคม ถูก Hacked 2
29 มีนาคม ถูก Hacked 4
30 มีนาคม ถูก Hacked 23
31 มีนาคม ถูก Hacked 33
รวม ถูก Hacked 27 วันถูก Hacked 235 เว็บ 27 
รวม ไม่มีรายงาน 4 วัน ไม่มีรายงาน