ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนมีนาคม 2560
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 มีนาคม ถูก Hacked 3
2 มีนาคม ถูก Hacked 5
3 มีนาคม ถูก Hacked 23
4 มีนาคม ถูก Hacked 12
5 มีนาคม ถูก Hacked 1
6 มีนาคม ถูก Hacked 2
7 มีนาคม ถูก Hacked 5
8 มีนาคม ถูก Hacked 1
9 มีนาคม ไม่มีรายงาน 0
10 มีนาคม ถูก Hacked 4
11 มีนาคม ถูก Hacked 2
12 มีนาคม ถูก Hacked 9
13 มีนาคม ถูก Hacked 3
14 มีนาคม ถูก Hacked 4
15 มีนาคม ไม่มีรายงาน 0
16 มีนาคม ไม่มีรายงาน 0
17 มีนาคม ถูก Hacked 4
18 มีนาคม ถูก Hacked 1
19 มีนาคม ไม่มีรายงาน 0
20 มีนาคม ถูก Hacked 21
21 มีนาคม ไม่มีรายงาน 0
22 มีนาคม ไม่มีรายงาน 0
23 มีนาคม ไม่มีรายงาน 0
24 มีนาคม - - -
25 มีนาคม - - -
26 มีนาคม - - -
27 มีนาคม - - -
28 มีนาคม - - -
29 มีนาคม - - -
30 มีนาคม - - -
31 มีนาคม - - -
รวม ถูก Hacked 16 วันถูก Hacked 100 เว็บ 16 
รวม ไม่มีรายงาน 7 วัน ไม่มีรายงาน