ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2560
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 6
2 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 3
3 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 3
4 กุมภาพันธ์ ไม่มีรายงาน 0
5 กุมภาพันธ์ ไม่มีรายงาน 0
6 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 14
7 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 1
8 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 6
9 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 6
10 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 4
11 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 3
12 กุมภาพันธ์ ไม่มีรายงาน 0
13 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 4
14 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 6
15 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 8
16 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 8
17 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 26
18 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 16
19 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 51
20 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 2
21 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 2
22 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 40
23 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 5
24 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 1
25 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 66
26 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 10
27 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 22
28 กุมภาพันธ์ ถูก Hacked 4
29 กุมภาพันธ์ ไม่มีรายงาน 0
รวม ถูก Hacked 25 วันถูก Hacked 317 เว็บ 25 
รวม ไม่มีรายงาน 4 วัน ไม่มีรายงาน