ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงาน เดือนมกราคม 2560
วันที่ ถูก Hacked จำนวนเว็บ Emotion
1 มกราคม ถูก Hacked 2
2 มกราคม ถูก Hacked 3
3 มกราคม ถูก Hacked 4
4 มกราคม ถูก Hacked 4
5 มกราคม ถูก Hacked 4
6 มกราคม ถูก Hacked 5
7 มกราคม ถูก Hacked 26
8 มกราคม ถูก Hacked 23
9 มกราคม ถูก Hacked 12
10 มกราคม ถูก Hacked 16
11 มกราคม ถูก Hacked 6
12 มกราคม ถูก Hacked 1
13 มกราคม ถูก Hacked 10
14 มกราคม ถูก Hacked 14
15 มกราคม ถูก Hacked 10
16 มกราคม ถูก Hacked 11
17 มกราคม ถูก Hacked 8
18 มกราคม ถูก Hacked 31
19 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
20 มกราคม ถูก Hacked 1
21 มกราคม ถูก Hacked 5
22 มกราคม ถูก Hacked 2
23 มกราคม ถูก Hacked 7
24 มกราคม ถูก Hacked 2
25 มกราคม ถูก Hacked 19
26 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
27 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
28 มกราคม ถูก Hacked 1
29 มกราคม ไม่มีรายงาน 0
30 มกราคม ถูก Hacked 1
31 มกราคม ถูก Hacked 1
รวม ถูก Hacked 27 วันถูก Hacked 229 เว็บ 27 
รวม ไม่มีรายงาน 4 วัน ไม่มีรายงาน