ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สถิติบุกรุกเครือข่าย รายเดือนของปี 2563
   * เริ่มรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ กันยายน 2559
   เลือกปี :
คลิกดูรายละเอียดเดือน มกราคม
คลิกดูรายละเอียดเดือน กุมภาพันธ์
คลิกดูรายละเอียดเดือน มีนาคม
คลิกดูรายละเอียดเดือน เมษายน
คลิกดูรายละเอียดเดือน พฤษภาคม
คลิกดูรายละเอียดเดือน มิถุนายน
คลิกดูรายละเอียดเดือน กรกฎาคม
คลิกดูรายละเอียดเดือน สิงหาคม
คลิกดูรายละเอียดเดือน กันยายน
คลิกดูรายละเอียดเดือน ตุลาคม