ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ทีมพัฒนาระบบ

ผศ. ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช
Asst. Prof. Dr. Kittipong Suwannaraj
นายวุฒิพงศ์ คงสิบ
Mr.Woottipong Kongsib
นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
Mr.Wiwat Jetsadapornpipat
นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
Mr.Sukonkan Santisuwan
ที่ปรึกษาโครงการ
kitti@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ
(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
woottipong523@psru.ac.th
หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ
(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
jwiwat@psru.ac.th
รองหัวหน้าทีมพัฒนาระบบ
sukonkan@psru.ac.th
       
ดร. เสกสรรค์ ศิวิลัย
Dr. Sakesan Sivilai
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
Mr.Pisut Thikaew
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
Mr.Sopon Pinijkitcharoenkul
นางสาวจรรยา ยานะโส
Miss Junya Yanaso
นักพัฒนาระบบ
sakesan@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ
pisut@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ
sopon_b@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ
jib.junya@psru.ac.th