ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center (THAHINC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รู้ก่อนที่จะสายเกินไป !

รู้เร็ว ทันใจ ป้องกันการโจรกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เกี่ยวกับระบบ
    ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย (Thailand Anti Hacking and Internet Network Monitoring Center : THAHINC) ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์การแจ้งเตือนผู้ดูแลเว็บไซต์ต่าง ๆ ในประเทศไทย (Web Master) เพื่อให้รู้ว่าบริการ Web Service ของท่านถูกบุกรุกแล้วหรือไม่ โดยระบบการแจ้งเตือนนี้จะมีการปรับปรุงข้อมูลแบบวันต่อวัน ให้มีความทันสมัย เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบ และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ในทันที และลดปัญหาการบุกรุกเครือข่ายในประเทศไทยได้ในระดับที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสร้างการตระหนักในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ต่างๆ ในประเทศไทยอีกด้วย โดยการทำงานของเว็บนี้ เราจะเน้นที่ได้เฝ้าดูแลเว็บไซต์ของประเทศไทยที่ลงท้ายด้วย .th ไม่ว่าจะเป็น .go.th .ac.th .co.th และ .or.th ซึ่งนับว่าเป็นเป้าหมายหลักของผู้โจมตี (Hacker) ทางทั่วโลก
    โดยระบบนี้ทุกท่านสามารถสืบค้นหาข้อมูลการถูกบุกรุกทางเครือข่ายของเว็บไซต์ขององค์กรของท่านเอง และสามารถสมัครเพื่อขอรับ Banner เพื่อติดที่เว็บไซต์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ โดยหากระบบตรวจสอบพบจะทำการแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบขององค์กรนั้นทราบทันทีผ่านทางอีเมล์ โดย Banner จะมี 2 แบบ คือ
  • เมื่อองค์กรของท่านไม่ถูกบุกรุก (ปกติ) Banner จะเป็นสีเขียว
  • เมื่อองค์กรของท่านถูกบุกรุก (ไม่ปกติ) Banner จะเปลี่ยนเป็นสีแดง
    ระบบนี้พัฒนาโดยกลุ่มอาจารย์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม http://itc.psru.ac.th และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบนี้จะก่อประโยชน์ต่อองค์กรของท่านในการเฝ้าระวังการบุกรุกเครือข่ายบริการ Web Service ของประเทศไทยในปัจจุบัน

ด้วยความนับถือ

ทีมพัฒนาระบบ THAHINC
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
thahinc@psru.ac.th